Obsah

Sběrné místo odpadu - SO01 Zpevněná plocha

Typ: ostatní
situaceUKONČENO - Projekt předpokládá vybudování zpevněné plochy ze zámkové dlažby o ploše 245m2 včetně podkladních vrstev kamniva na místě nevyužité plochy poblíž centra obce za účelem vybudování sběrného místa komunálního odpadu obce Krásné. Zpevněná plocha bude po obvodu lemována betonovým obrubníkem. Na zpevněné ploše budou umístěny nádoby a kontejnery na všechny složky tříděného odpadu.

Zpevněná plocha bude provedena dlážděná ze zámkové betonové dlažby tl. 80 mm. Lemování zpevněných ploch bude provedeno parkovými betonovými obrubníky ABO 100/10/25 a, které budou osazeny do betonového lože z betonu C16/20. V návaznosti na stávající účelovou komunikaci budou obrubníky doplněny o silniční přídlažbu ABK 50/25/8 osazena do betonového lože z betonu C16/20. Prostor za obrubníky bude upraven pomocí zeminy a ornice která bude následně oseta.

Celková plocha nově navržených zpevněných ploch činí 245 m2 .

 

Konstrukce nových zpevněných ploch je tvořena těmito vrstvami :

- zhutněná zemní pláň po odstranění ornice a provedení HTÚ

- geotextilie 200 g

- podsyp ze štěrkodrti fr. 0-64 mm v tl. 200 mm (1.vrstva)

- podsyp ze štěrkodrti fr. 0-64 mm v tl. 200 mm (2.vrstva)

- ložná vrstva ze štěrku fr. 4-8 mm v tl. 40 mm

- dlažba betonová zámková v tl. 80 mm

 

Vrstva kameniva fr. 0-64 bude ukládána ve dvou vrstvách a řádně zhutněna . Vrstva kameniva bude pokládána na geotextiliio hmotnosti 200 g, která bude rozprostřena na zemní pláni.Únosnost pláně před ukládáním ložné vrstvy zpevněných ploch musí vykazovat hodnotu 80 MPa. Po realizaci konstrukčních vrstev bude jejich únosnost ověřena zkouškou, která bude zaprotokolována.

 

Termín pro zasílán nabídek je do 12.3.2017

        Nejedná se o zadávací řízení podle zákona.


Přílohy

Vytvořeno: 21. 2. 2017
Poslední aktualizace: 10. 5. 2017 10:23
Autor: Jitka Paclíková