Obsah

Zpět

Záměr - prodej části pozemku parc. č. 122/1

Obec Krásné zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svůj    z á m ě r    nakládat s obecním majetkem.

Předmětem záměru je prodej části pozemku parc. č. 122/1, ostatní plocha, o výměře 847 m2 a 74 m2 nacházející se v katastrálním území obce Krásné, list vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, Katastrální pracovitě Žďár nad Sázavou.

 

Tento záměr byl schválen rozhodnutím starosty obce č.j. OUKR121-6/2016.

 

zde ke stažení

Vyvěšeno: 2. 10. 2017

Datum sejmutí: 18. 10. 2017

Zodpovídá: Jan Matoušek

Zpět