Obsah

Zpět

Číslo jednací: OUKR 206/2018

Zámer dispozice obecním majetkem

Obec Krásné zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svůj    z á m ě r    nakládat s obecním majetkem.

Předmětem záměru je změna pachtovní smlouvy týkající se pozemku parc. č. 128/1, trvalý travní porost, o výměře 6936 m2 nacházející se v katastrálním území obce Krásné, list vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, Katastrální pracovitě Žďár nad Sázavou.

 

Zde ke stažení.

Vyvěšeno: 4. 4. 2018

Datum sejmutí: 20. 4. 2018

Zodpovídá: Jan Matoušek

Zpět